Selectează o Pagină

ANUNȚ

 

Srviciul public de  alimentare cu apă Slobozia Mândra, strada Principală 1907, nr. 129, judeţul Teleorman, telefon: 0247 359 046, in temeiul H.G nr. 1336/2022 organizează  concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuție, vacantă de referent,  treapta profesională – debutant –  contabil,   pentru perioadă nedeterminată, cu un timp de lucru partial de 4 ore /zi.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul serviciului,  strada Principală 1907, nr. 129 în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:

 1. cerere tip;
 2. copie CI;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 5. cazier judiciar;
 6. adeverință medicală;
 7. curriculum vitae, model comun european.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:      Condiții generale:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c)  are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
  d)  are capacitate deplină de exercițiu;
  e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f)   îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice:

Condiții specifice pentru ocuparea postul de contabil în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Slobozia Mândra

 1. Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 2. Cunostiințe operare PC, in sistemul de operare FORXBUG;
 3. Vechime în muncă – nu se solicită

 

   Bibliografia:

 1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicată;
 2. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
 3. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea privind Codul muncii nr 53/2003, republicată, cu modificarile și completarile ulterioareș
 5. Legea nr.51/2006 privind serviciile de utilitați publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare;

 

Concursul se va organizează conform calendarului urmator:

-30.05.2023 ora 16,00 – depunerea dosarelor de concurs

– 31.05.2023 – selecţia şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

– 02.06.2023 – depunerea contestaţiilor

– 06.06.2023 –  soluţionarea şi afişarea rezultatului contestaţiilor selecţiei dosarelor

– 09.06.2023 –  proba scrisă  şi afişarea rezultatelor

– 12.06.2023 – depunerea contestaţiilor probei scrise

– 12.06.2023 –  soluţionarea şi afişarea rezultatului contestaţiilor probei scrise

– 13.06.2023 –  susţinerea şi afişarea rezultatelor probei practice,

– 14.06.2023 –  depunerea contestaţiilor probei practice

– 15.06.2023 –   soluţionarea şi afişarea rezultatului contestaţiilor probei interviu şi a

rezultatului final.

 

 

 

ȘEF SERVICIU,

Moroiu Stancu