Selectează o Pagină

ANUNT

 

Primăria comunei Slobozia Mândra, strada Principală 1907, nr. 129, judeţul Teleorman, telefon: 0247 359 046, in temeiul H.G nr. 1336/2022 organizează  concurs în vederea ocupării unui funcţii contractuale de execuție vacantă de buldoexcavatorist,  gradatia 0, treapta profesională II,   în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Slobozia Mândra, pentru perioada nedeterminată, cu un timp de lucru de 8 ore /zi.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul primariei comunei Slobozia Mândra,  strada Principală 1907, nr. 129 în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:

 1. cerere tip;
 2. copie CI;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 5. cazier judiciar;
 6. adeverință medicală;
 7. curriculum vitae, model comun european.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

                     Condiții generale:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c)  are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
  d)  are capacitate deplină de exercițiu;
  e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f)   îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice:

Condiții specifice pentru postul de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public si privat Slobozia Mândra:

 1. Studii generale;
 2. Să dețină permis categoria C, atestat de buldoexcavatorist;
 3. Vechime în muncă – nu se solicita

   Bibliografia:

 1. – Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. – OUG nr.195/2002 privind corculatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 02 februarie 2023, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs;
 • 10 februarie 2023 proba scrisă;
 • 13 februarie 2023 proba practică

 

 

 

 

 

PRIMAR,

ȘTEFAN MARINEL