Selectează o Pagină

ANUNT (1)

Primăria comunei Slobozia Mândra, strada Principală 1907, nr. 129, judeţul Teleorman, in temeiul H.G nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizează  concurs în vederea ocupării unui număr de patru funcţii contractuale de execuție vacante, dupa cum urmeaza:

 • șef serviciu, gradația V, pe periodă nedeterminată, în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă Slobozia Mândra;
 • Muncitor calificat, gradația I, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă Slobozia Mândra;
 • Tractorist, gradația II, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat Slobozia Mândra;
 • Buldoexcavatorist în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat Slobozia Mândra.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

                     Condiții generale:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c)  are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
  d)  are capacitate deplină de exercițiu;
  e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f)   îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice:

 1. Condiții specifice pentru postul “șef serviciu” ,gradația V, în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă Slobozia Mândra:
 2. Studii medii , cu diplomă de bacalaureat;
 3. Vechime în muncă – 15 ani.
 4. Condiții specifice de participare pentru postul de muncitor calificat, gradația I, in cadrul Serviciului public de alimentare cu apă Slobozia Mândra:
 5. Studii – 10 clase cu diplomă/echivalent.
 6. Vechime în munca – 3 ani.
 7. Condiții specifice pentru postul de tractorist, gradația II, în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public si privat Slobozia Mândra:
 8. Studii generale;
 9. Să dețină permis de conducere auto în categoriile C si E ;
 10. Vechime în muncă – 5 ani.
 11. Condiții specifice pentru postul de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public si privat Slobozia Mândra:
 12. Studii generale;
 13. Să dețină permis categoria C, atestat de buldoexcavatorist;
 14. Vechime în muncă – minim 3 ani.

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul primariei comunei Slobozia Mândra,  strada Principală 1907, nr. 129 în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:

 1. Cerere tip;
 2. Copie CI;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală;

 

Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul primariei, în data de: 21.11.2022

Concursul se va desfășura la  sediul primariei, după următorul calendar:

-prima probă constă în probță scrisă ,în data de  6.12.2022 ora 11.00;

– proba interviului, în data de 8.12.2022,  ora 11.00;

– depunerea și soluționarea contestațiilor: 7.12.2022

Alte mențiuni: bibliografia va fi afisată la sediul primariei comunei Slobozia Măndra, strada Principală 1907, nr. 129.

Relații suplimentarese pot obține la  compartimentul  < secretar general >, telefon:  0247359046.

E-mail: [email protected], persoană de contact :secretar general  Andrei Daniela.

 

 

PRIMAR,

ȘTEFAN MARINEL